fbpx

Vård & Omsorg

Socialnämnden är Trelleborgs kommuns näst största nämnd med en årlig budget på ca 950 miljoner kr. En viktig nämnd och förvaltning som vi medborgare behöver hjälp och stöd av i livets olika skeenden. En central grundbult i samhället och en av kärnfrågorna i Vårt Söderslätts politik. Ett område där rättssäkerhet och kvalitet aldrig får svikta.

För Vårt Söderslätt är utgångspunkten att alla medborgare i vår kommun ska känna sig trygga med att det är de egna behoven som står i centrum. Detta oavsett om det gäller egna behov eller en anhörigs. Ledorden i Vårt Söderslätts perspektiv på kommunens sociala verksamheter är närhet, tillgänglighet och trygghet.

I Socialförvaltningens tre huvudområden, äldreomsorg, LSS samt individ-och familjeomsorg inryms mycket. Äldreomsorgen med bland annat hemvård (hemtjänst), hemsjukvård, hjälpmedel och dagverksamhet. LSS med personlig assistans, avlösarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet och särskilda boenden. Individ- och familjeomsorg hanterar bland annat frågor som rör beroende, psykisk ohälsa, familjerätt, barn och ungas livssituation.

För Vårt Söderslätt är dessa verksamheter en naturlig del av den gemensamma välfärden som vi ska vårda och utveckla. När man som invånare kommer i kontakt med kommunens verksamheter är man oftast i en särskilt utsatt situation. Det kan vara tonåringarna som hamnat på glid eller familjer där barnen har funktionsvariationer och att familjen har behov av extra stöd i vardagen. Psykisk ohälsa eller missbruk kan också vara sådant som föranleder kontakt med kommunen. Senare i livet kan det handla om att hitta rätt form av stöd för att klara av att bo hemma men även att få möjlighet att flytta till ett boende med service om man så vill.

 

Vårt Söderslätt vill verka för att Trelleborg blir den bästa arbetsgivaren i kommunen. Medarbetare som trivs är den viktigaste resursen vi har för att möta de behov som trelleborgarna har i livets olika skeenden. Vårt Söderslätt vill arbeta för att man som medarbetare känner större delaktighet i beslut som rör ens arbetsvardag. Vi vill verka för goda arbetsvillkor, bra arbetsscheman och möjlighet till karriär och löneutveckling. När man som medborgare kommer i kontakt med kommunens vård- och omsorgsverksamheter, oavsett om det är i unga år eller på ålderns höst, ska man vara trygg med att den som möter en mår bra på sin arbetsplats. Det är så vi bygger sunda kommunala vård- och omsorgsverksamheter – nära, tillgängligt och tryggt för alla trelleborgare.

Äldreomsorgen

Hög livskvalitet i livets alla faser

Många äldre är och vill vara aktiva på olika sätt långt upp i åldern. Vårt Söderslätt målsättning är att detta ska kunna vara möjligt trots nedsatt rörlighet och/eller försämrad hälsa. Närhet och god social service är viktiga ledord.

Fler alternativa boendeformer med god tillgänglighet

Medellivslängden ökar och gruppen äldre blir större. Vårt Söderslätt kommer att verka för att kommunen möter denna utveckling genom att bland annat erbjuda olika former av service- och trygghetsboenden, såväl på landsbygden som i centrum. Bostäder som är knutna till ett servicecentra i syfte att ge tillgång till restauranger, aktivitetscenter, spa, gympagrupper mm., samt även traditionella äldreboenden och korttidsboenden.

Fler alternativa boendeformer med god tillgänglighet

Medellivslängden ökar och gruppen äldre blir större. Vårt Söderslätt kommer att verka för att kommunen möter denna utveckling genom att bland annat erbjuda olika former av service- och trygghetsboenden, såväl på landsbygden som i centrum. Bostäder som är knutna till ett servicecentra i syfte att ge tillgång till restauranger, aktivitetscenter, spa, gympagrupper mm., samt även traditionella äldreboenden och korttidsboenden.

Bättre arbetsvillkor

Minskad personalomsättning

Den stora personalomsättningen inom den kommunala äldreomsorgen måste minska. Vårt Söderslätt kommer att ha som målsättning att få till stånd en jämn kompetensförsörjning. Kommunen måste bli en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat införa vettiga arbetsscheman för personalen och planera långsiktigt för utbildningsinsatser.

Hållbarhet och hälsa för att orka jobba kvar

Om personalen ska stanna inom äldreomsorgen måste kommunen som arbetsgivare ge dem rätt förutsättningar. Arbetet med äldre funktionsnedsatta kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Vårt Söderslätt har som målsättning att personalen inom äldreomsorgen ska erbjudas friskvård på arbetstid, samt ha tillgång till ändamålsenliga personalrum.

Karriärstege, kompetens- och löneutveckling samt dialog

Vårt Söderslätt kommer att verka för att kommunen underlättar för personal att vidareutbilda sig och att det ska finnas möjlighet till en karriärstege; från vårdbiträde till undersköterska och vidare till specialistundersköterska och yrkeshögskola. Det är viktigt att efter utbildning få mer kvalificerade arbetsuppgifter och en högre lön för att på så sätt motivera till studier. Det är viktigt med en ömsesidig öppenhet mellan personal och arbetsgivaren kommunen för att undvika en tystnadskultur.

LSS - En rättighetslag

Lagen om stöd till vissa funktionshindrade är en rättighetslag. Vårt Söderslätt vill betona de bärande principerna i lagen; tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet och att vi kommer att verka för att de efterlevs.

Utökade möjligheter till bifall

Vårt Söderslätt målsättning är att det vid ansökan om stödinsatser såsom tex. personlig assistans, ledsagarservice och korttidsvistelse, ska bedömas till den sökandes fördel i så stor utsträckning som möjligt, samt att kötiden till särskilt boende väsentligt ska kortas ner.

Rätten till en meningsfull fritid

Barn och ungdomar har rätt till en meningsfull fritid och Vårt Söderslätt kommer att verka för att gruppen inom LSS får en större tillgång till kommunens fritidsgårdar.

Kompetensutveckling

Vårt Söderslätt har som målsättning att personalen inom LSS har rätt kompetens, dvs en god kunskap om olika funktionsvariationer/nedsättningar och behärska alternativ kommunikation.

Individ och Familj

Socialförvaltningens Individ- och familjeverksamhet (IFO) syftar till att erbjuda stöd i olika former i olika perioder i livet. Ofta handlar arbetet om att stödja barn och ungdomar i deras rättigheter att växa upp i goda och trygga förhållanden, att möta föräldrar i behov av stöd i sitt föräldraskap och att stärka familjers levnadsvillkor.

Vårt Söderslätts ambition är att kommunen ska kunna erbjuda bästa möjliga insatser i rätt tid för att på så sätt skapa förutsättningar för en positiv utveckling för barn och ungdomar och deras familjer när så behövs. 

Som medarbetare inom IFO är det av stor vikt att man känner trygghet och delaktighet i sin organisation och att man har stöd hos sin arbetsgivare. För Vårt Söderslätt är detta grundläggande för att kunna bygga en verksamhet där man möter barn, ungdomar och deras familjer i svåra livssituationer.

Tidiga insatser

Vårt Söderslätt vill arbeta för att öka möjligheterna för kommunen att kunna erbjuda råd och stöd till fler familjer tidigare i barnens liv. Ju senare i livet som insatserna erbjuds desto mer omfattande brukar dessa också bli. Det blir kostsamt för både individen, familjen och samhället. Med tidiga insatser ökar vi chansen för en god utveckling.

Samverkan

Genom samverkan med andra parter i samhället (skola, BUP, m.fl.) ökar vi möjligheterna för att upptäcka problematiska situationer i tid och ge insatser på rätt nivå. Samverkan ger också möjlighet att skapa gemensam planering för positiv förändring. Samverkan kan vara tungrott och Vårt Söderslätt vill arbeta för att undersöka alla möjligheter för att göra detta arbete lättare, exempelvis genom att undersöka nyttan av att ha särskilda samordnare i kommunens regi.

Individuella behov och möjligheter

Vårt Söderslätt kommer att verka för att personer över 18 år med missbruks- och beroendeproblem får tillgång till individuella insatser i form av olika behandlingsprogram, som även riktar sig till anhöriga. Trelleborg har behov av behandlingsprogram i likhet med Maria Malmö, antingen i samverkan med andra aktörer (ex Maria Malmö) eller i egen regi.

Trygghet i bemötande

Vårt Söderslätt vill verka för att fler ska känna sig trygga med att ta emot de råd och stödinsatser som kommunen har att erbjuda. Med ökad kunskap om kommunens verksamheter kan också fler bli villiga att ta emot stöd när så behövs.

Ungdomsboende

Vårt Söderslätt vill verka för att kommunen undersöker möjligheten att kunna erbjuda ungdomsboende för de ungdomar som är i behov av detta. I vissa lägen i livet är detta något som kommunen behöver kunna erbjuda för ungdomar som inte kan bo hemma men som inte heller är i behov av placering i familjehem eller på behandlingshem.

Samverkan med andra aktörer

Vårt Söderslätt kommer att verka för en utökad samverkan mellan kommunens olika enheter inom individ- och familjeomsorgen, dels för att kunna jobba förebyggande men även för att underlätta vid bedömning och insats. Vårt Söderslätts målsättning är att man inom Beroendeenheten även jobbar förebyggande, bland annat genom att besöka och informera på kommunens skolor.

Brottsförebyggande arbete med barn & unga

I det brottsförebyggande arbetet är det av stor vikt att involvera barn, unga och föräldrar i utvecklingsarbetet.

Samordningen och ledningen av det brottsförebyggande arbetet är a och o. Funktionen SSPF-koordinatorn leder och styr det gemensamma arbetet (skola, socialtjänst, polis, fritids).Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter dessa barn och unga och gör ett oerhört viktigt arbete. Vårt Söderslätt vill verka för att utveckla kommunens arbete med att samordna sitt stöd till barn och unga. Alla ska kunna få hjälp i tid utifrån sina och familjens behov.

Det kan vara insatser från mödrahälsovård, barnhälsovård, primärvård (vårdcentral och familjecentral), elevhälsa och ungdomsmottagning, det vill säga insatser som ges inom den icke specialiserade hälso- och sjukvården.

Vi i Vårt Söderslätt tror att brottsförebyggande arbete är grunden för långsiktig och effektiv minskning av kriminalitet. Det behövs tillsättas en koordinator för samarbetet mellan framför allt skola, polis, fritidsverksamhet och Socialtjänst.

Avhopparverksamhet

Ett kriminellt gäng omfattande 15 personer kan under 15 års tid skapa samhällskostnader på cirka 250 miljoner kronor om man bortser från samhällets alla kostnader för skydd. Att arbeta med avhopparverksamhet är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Förutom humana vinster finns det också flera socioekonomiska vinster att göra genom att arbeta med avhopparverksamhet. Studier som Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort visar att ungefär sex av tio fullföljer hela processen med att bryta den kriminella banan. Vidare vill vi i Vårt Söderslätt att Trelleborg ska få en aktiv avhopparverksamhet där kriminella kan få den hjälp och det stöd som oftast behövs för att lämna en kriminell bana.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vårt Söderslätt vill verka för att stärka kommunens verksamheter som möter barn och unga som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Personal i förskola, grundskola och gymnasiet måste utbildas för att få kunskap och kunna upptäcka utsatthet hos barn och ungdomar. Undervisning om jämställdhet, mänskliga rättigheter, sexualitet och relationer ska finnas med i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Det bör finnas ett väl upparbetat samarbete mellan olika aktörer för att ge elever det stöd och skydd som behövs. Kommunen bedriver ett arbete inom Socialtjänsten för att hantera våld i nära relationer. Utöver det finns även ideellt arbetande verksamheter. Vårt Söderslätt kommer att verka för att både kommunens egna och de ideella verksamheterna får det stöd som behövs för att kunna driva verksamheten.

Socialpsykiatrin

Serviceboende och sysselsättning

Vårt Söderslätt har som målsättning att personer som på grund av långvarig psykisk ohälsa vill flytta till ett särskilt boende/gruppboende, ska få möjlighet till detta när behovet uppstår. Socialpsykiatrins möjlighet till att i samverkan med andra aktörer erbjuda sysselsättning på någon av kommunens arbetsplatser, anser Vårt Söderslätt är en viktig friskfaktor för många personer med långvarig psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Hjälp och stöd i vardagen

Vårt Söderslätt verkar för att personer med allvarlig och långvarig psykisk ohälsa ska få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier