fbpx

Vårt Söderslätts Stadgar

Antagna vid medlemsmöte 2021-10-14

Ladda ner stadgarna i sin helhet här.  

1. Namn

Föreningens namn är Vårt Söderslätt, en ideell förening med säte i Trelleborg.

2. Syfte, värdegrund och målsättning

Bedriva politisk verksamhet inriktad på de lokala frågorna med målsättning att vara representerad i kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige och den politiska organisationen i kommunerna inom Söderslätt. Verka för val av personer med tvärpolitisk och lokal samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag.

Vårt Söderslätt är ett parti, vars verksamhet och ställningstaganden bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Föreningen skall dessutom besluta om

 • fördelning av kommunalt och regionalt partistöd
 • provval och fastställande av kandidater inför kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigeval
 • nominering av personer till offentliga uppdrag på kommunal och regional nivå.

3. Medlemskap

Medlem är den som stödjer föreningens syfte och målsättning samt blivit antagen av styrelsen och årligen betalar den fastställda medlemsavgiften per kalender år. För medlem som önskar förnya sitt medlemskap skall medlemsavgiften vara föreningen tillhanda senast 31 januari.  Medlem har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt på medlems- och årsmöte.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning skall fattas av styrelsen och verkställas av nästkommande medlemsmöte. I samband med kallelse till medlemsmöte skall medlem som är föremål för uteslutning delges skälen till detta.

4. Medlemsmöte

Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst två medlemsmöten, varav ett årsmöte. Medlem har rösträtt vid medlemsmöte och årsmöte först efter inbetald medlemsavgift och styrelsen godkänt medlemmen.
Vid årsmöte och medlemsmöte har medlem rätt att utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud skall visa upp en skriftlig underskriven och daterad fullmakt för gällande medlemsmöte/årsmöte. Fullmakt ska visas upp i original och gäller högst 2 mån. från utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2 st.) medlemmar.

Årsmötet skall hållas senast under mars månad. Kallelse till årsmötet skall sändas ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet.

Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och övriga förslag från styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före mötet. Frågor enligt punkt 16 skall lämnas in till styrelsen sju dagar före årsmötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Kassarapport och revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet
 8. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
 9. Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
 10. Val av två revisorer och en ersättare för dessa
 11. Val av valberedning
 12. Övriga eventuellt förekommande val
 13. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla
 14. Motioner och förslag från styrelsen
 15. Rapporter från fullmäktigegrupperna
 16. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
 17. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
 18. Årsmötet avslutas.

 

Utöver årsmöte hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från antingen 25 medlemmar eller en tiondel av medlemmarna (dock minst fem medlemmar) eller efter beslut av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen och skall meddelas samtliga medlemmar senast en vecka före mötet.

5. Styrelsen

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och medlemsmötets beslut. Styrelsen består av föreningens ordförande och de övriga ledamöter som föreningsmötet utsett. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och kan till sig adjungera representanter för de samverkande organisationerna. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet ordinarie ledamöter.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs
 • sammankalla medlemsmöte
 • till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport
 • vidta åtgärder för Vårt Söderslätt deltagande i kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigeval inom föreningens område.
 • hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska händelserna inom
 • föreningens område
 • vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi.

6. Räkenskaper och revision

Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

7. Beslutsfattande

Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. 

Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången ingen av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest röster.

8. Nominering och val

Inför nominering till ordinarie val bör provval genomföras. Medlemsmötet skall fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigeval. Beslut om kandidater vid kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigeval fattas av medlemsmötet.

Inför varje mandatperiod beslutar medlemsmötet om nomineringar till offentliga uppdrag på kommunal och regional nivå.
Val av partiets företrädare i andra organ samt gruppledare för fullmäktigeledamöterna skall alltid fattas av medlemsmötet.

9. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, eller med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de röstande vid ett årsmöte.

10. Sammanslagning, delning eller avveckling

Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller avveckling fattas med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Vid sammanslagning av flera föreningar tillfaller tillgångarna och handlingarna den nybildade föreningen.