fbpx

Vår Skola

Vårt Söderslätts målsättning är att Trelleborgs skolor ska tillhöra de bästa i Sverige.

Skolverksamheten är grundläggande och avgörande för varje barns framtid.

Vår inställning är att en bra skola påverkar samtliga av kommunens invånare positivt, inom kommunens alla förvaltningar och näringsliv. Vi vill vara en attraktiv kommun och ha en positiv inflyttning av nya invånare till kommunen. Skolan är direkt avgörande i valet av kommun. Tidiga och rätt satsningar inom skolan minskar misslyckande, utanförskap och ökar möjligheterna till ett liv i självständighet. Ett skolmisslyckande är kostsamt och kan leda till utanförskap och kriminalitet. Rätt satsningar gynnar individen och ger våra företagare kompetensförsörjning. 

Idag har vi Sveriges lägsta skolpeng. Det kommer vi ändra på!

Personalen ska ges rätt förutsättningar att utföra sitt pedagogiska arbete. 

Genom att minska barn- och elevgrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer, ökar personaltätheten. Verksamheten skall kunna bedrivas med rätt förutsättningar och med det material som krävs för utbildningen. Det är viktigt med öppenhet och dialogen mellan skolpersonal och, skolledning. Dialogen mellan personal och förvaltning behöver förbättras. Det finns idag en tysthetskultur och dialogen inför beslut är obefintlig. Öppenhet och konstruktiv kritik kan bara förbättra en organisation.

För att Trelleborgs kommun ska utvecklas som stad och lyckas bygga ny attraktionskraft är en bra skola en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna.

Vårt skolprogram

Vi är mycket stolta över vårt skolprogram. Här vet vi vad vi pratar om, vi vet vad som krävs och vi vet hur det skall göras. Vårt skolprogram är framarbetat i partiet av våra medlemmar som arbetar och verkar med barn. 

Vårt mål är att skolan i Trelleborgs kommun skall bli en av de absolut bästa i landet. Då krävs det resurser och det krävs kontinuitet. Skolverksamheten skall styras med kunskap om vad som är bäst för verksamheten och bäst för våra barn.

Skolpsykologerna kan avlasta Barn & Ungdomspsykiatrin

Skolpsykologerna ska ha möjlighet att göra grundläggande utredningar för neuropsykiatriska funktionsvariationer, såsom de tidigare gjorde. Detta för att avlasta och minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Utredningarna ska initieras tidigt för barnets bästa.

Idrott ökar inlärningsförmågan

Inför mer idrott och hälsa i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (en viss del i samverkan med föreningslivet). Inför Bunkeflomodellen med idrott och hälsa på schemat varje dag. Forskning visar att idrott främjar barns koncentrationsförmåga, inlärning samt påverkar ungdomars fysiska och psykiska hälsa positivt.

Mer personal i skolan främjar undervisningen

Anställ mer “omkringpersonal” som till exempel socialpedagoger, specialpedagoger, socionomer och speciallärare. Behovet skall styra vilka resurser som ska tillsättas så att varje profession kan fokusera på sitt område. Mer “omkringpersonal” skulle ge pedagogerna mer utrymme till undervisning och skulle främja de sociala relationerna mellan elever och personal. Arbetet med hälsofrämjande, förebyggande arbete skulle kunna utföras på riktigt. Psykisk ohälsa kan upptäckas och åtgärdas tidigare, vilket minskar onödigt lidande. Pedagogerna skall undervisa. Fler vuxna i skolan ökar tryggheten.

Öka behörigheten för att förbättra kvaliteten i undervisningen

Behörigheten behöver öka bland pedagogerna. Saknas behörighet skall den anställde ges möjlighet till utbildning. Arbetsgivaren ska underlätta för anställda som vill studera för att få behörighet. Det är viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsplats för att behålla sin personal och för att kunna nyanställa.

Modersmål

Vårt Söderslätt vill verka för att elever som är i behov av handledning på sitt modersmål ska kunna få det utan andra förbehåll. Det blir en anpassning och stöd i undervisningen som underlättar för elever med annat modersmål.

Elevhälsan

Elevhälsan har under många år varit eftersatt gällande kompetensutveckling och handledning, Vårt Söderslätt vill verka för att kvalitetssäkra och upprätthålla rättssäkerheten i yrket. Samhällets utveckling ställer höga krav på Elevhälsan. Personalen ska få möjlighet att komplettera sin utbildning för att öka kompetensen och för att få en samsyn i elevhälsan. Arbetet i elevhälsan innebär ofta mycket ensamarbete med tunga komplicerade ärenden. Vårt Söderslätt vill införa extern handledning till elevhälsan. För att stärka rättssäkerheten i skolan skall socionom vara ett minimikrav för uppdraget. Elevhälsan måste utökas för att få rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag. 300 elever är ett riktmärke som är ett rimligt antal. Även upptagningsområden måste vägas in.

Behåll de små enheterna för en ökad vi-känsla

Behåll de små enheterna både i staden och på landsbygden. Vi vet att stora enheter påverkar inlärningsförmåga och har en negativ inverkan på skolmiljön. Mindre enheter ger elever bättre förutsättningar att bli sedda och få stöd, vilket ger pedagogerna möjlighet att skapa sociala relationer med eleverna, som i sin tur medför en ökad trivsel och trygghet på skolan. På mindre enheter minskar risken för anonymitet och Vi känslan ökar. En investering som betalar sig flera gånger om när barnet är växer upp eftersom det skyddar mot utanförskap.

Grundskolan

Fler profilinriktningar inom estetiska ämnen. Fler Idrottsinriktningar i samverkan med föreningslivet.
Bred studie- och yrkesvägledning med start i mellanstadiet för att tidigt kunna göra eleverna medvetna om framtiden. Det ökar möjligheterna för eleverna att göra rätt kursval och gymnasieval. Barn och ungdomar behöver få en uppfattning om olika yrkesalternativ mycket tidigare och komma i kontakt med både gymnasieskola och näringsliv för att få en förståelse för olika yrken,
Minska barngrupperna i förskolan genom att sätta ett övre tak. Följ Skolverkets rekommendationer om 6-12 barn i åldersgruppen 1-3 år och 9-15 barn i åldersgruppen 4-6 år.

Gymnasiet – Sveriges sydligaste gymnasium

Fler och utökade programval i takt med samhället

Utöka programvalet med utbildningar som ligger i takt med tiden, samhället och efterfrågan hos eleverna. Lyssna in de lokala behoven hos näringsidkare. Söderslättsgymnasiet skall vara första valet och genom professionell marknadsföring nå ut med vad skolan har ett erbjuda.

Söderslättsgymnasiet har alla förutsättningar att lyckas med att locka fler sökande. Geografiskt ligger Trelleborg helt rätt med bra kommunikationsförbindelser som gör det möjligt för elever från grannkommuner att söka sig till Söderslättsgymnasiet.

Yrkesprogrammen väljs ofta bort för att de upplevs som för smala. Programstrukturen har betydelse och yrkesprogrammen måste bli mer framtidsinriktade, breddas och lyftas till en karriärväg. Yrkesprogrammen ska leda till jobb. Idag finns en stor efterfråga på arbetskraft inom serviceyrken och tillverkningsindustrin och det måste skolan matcha.

Vårt Söderslätt anser att vi måste ha ett estetiskt program som skall matcha dagens musiker, producenter, konstnärer och skådespelare. Därför behövs olika profiler inom den estetiska verksamheten. En stad med ett estetiskt program blir en mer levande stad. Fler program med olika specialinriktningar skulle göra Söderslättsgymnasiet mer attraktivt. Utöka möjligheten och uppmuntra otraditionella val för t.ex. tjejer och teknik, killar och vård. Koppla fler program till olika specialinriktningar och närmare arbetslivet

Söderslättsgymnasiet

Vårt Söderslätt vill verka för att öka profilinriktningar för att bli Sveriges mest attraktiva gymnasieskola såväl lokalt som nationellt.

Koppla skolan närmare arbetslivet

Söderslättsgymnasiet ska ligga i fronten för nationella utbildningar som inom sjöfart, logistik, jordbruk och handel
Musikproduktion, musikalinriktning, sing/songwriter i samverkan med universitet, andra estetiska inriktningar & uppdrag.
Teater i samverkan med andra teatrar och musikinriktningen.

  • Bild i samverkan med andra konstskolor.
  • Barn & Fritidsprogrammet skall ha fler inriktningar som t.ex. väktarutbildning.
  • Hotell och restaurangutbildning
  • Fordonsprogrammet
  • Utöka Yrkesintroduktionen i samarbete med lokalt näringsliv
  • Uppmuntra till otraditionella val för tjejer och killar
  • Samhällsvetenskapliga programmet på distans.

Komvux flyttas till Bildningsnämnden

Bildning skall samlas under samma enhet dvs. Bildningsnämnden. Komvux och Sfi ska återgå till Bildningsnämnden. Komvux och gymnasiet kan samläsa och samverka i vissa kurser. Personal kan undervisa både på Komvux och gymnasiet, vilket skulle gynna båda enheterna och arbetsgivaren.

Bra alternativ för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer

Vårt Söderslätt strävar efter att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) skall få en trygg, anpassad och stabil miljö i skolan. Det är viktigt att personal som arbetar med barn med NPF skall vara stadigvarande med rätt kompetens. Det behövs olika alternativ för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Området behöver ses över i stort och kompletteras med praktiska inslag.

Utöka möjligheten till lärlingsutbildningar

    Det skall finnas möjlighet att studera som lärling, med koppling till näringslivet i Trelleborg, men också utanför kommunen.

Bredda yrkesprogrammen

Fler yrkeshögskoleutbildningar som är framtidsinriktade och som matchar efterfrågan både på arbetsmarknaden och av de studerande. Yrkesprogrammen måste breddas och lyftas till en karriärväg i samverkan med näringslivet.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret skall återgå och samlas under Bildningsnämnden. Skolan följer idag eleven från förskola till gymnasium. Eleverna skulle under sådana förhållanden kunna få ett mer lämpligt och individuellt anpassat koncept med studier och praktik. Är en elev inskriven/registrerad i skolan har eleven även tillgång till elevhälsan dvs. kurator, psykolog, skolläkare, skolsköterska och specialpedagog och får behålla sitt CSN-bidrag.

Universitet/Näringslivet

Att tidigt under gymnasieutbildningen samverka med universitet och näringsliv. Campus i Trelleborg.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier