fbpx

Vår Stadsutveckling

I vår kommun så är gränserna mellan stad och landsbygd osynliga. Vi har en liten intim stadskärna som alla vill bevara samtidigt som dagens vanor gör att gårdagens behov inte är desamma som framtidens. Efter år med ”döda” ytor i city så börjar allt fler bostäder byggas och med det ställs nya krav och förväntningar på service, både från näringslivet och samhället. Förhoppningsvis leder det till ett levande centrum mysiga uteserveringar och ett myllrande folkliv. Men det är många frågor och intressen som måste samsas om framtidens Trelleborg och Söderslätt ska kunna utveckla och förädla den potential som läget vi kusten har gett oss. Vi i Vårt Söderslätt brinner för denna förädling av förutsättningarna som läget här på sydkusten har gett oss och som så många avundas oss. Häng med på den resan!

Kulturskolan

Bygg ut och modernisera befintliga lokaler för kulturskolan och ge möjlighet till mindre teater- och musikevenemang. Som vi tidigare nämnt behöver Trelleborg ett 3 K-hus för kongress. kultur och konferens. Begränsad höjd på husen Förtätningar i centrum är bra, men hushöjder ska vara i måttfull skala. Stortorget kan få en inramning med två hus i harmoni med de andra nya. Högre byggnader ska placeras på särskilt utvalda ställen. I själva centrum bör byggnader vara max 4-5 våningar.

Ny plats för torghandeln

Att ge möjlighet till torghandel på Stortorget och Rådhustorget skulle bidra till att skapa ett mer levande centrum. Det skulle kunna bli trångt och mysigt mellan torghandlarna

Ny nedgrävd infart från väster

Vårt Söderslätt vill liksom Trafikverket och länsstyrelsen ha en ”trimmad” och nedgrävd infart från väster. Det skulle avlasta väster från störande hamntrafik och förbättra miljön i alla avseenden. Ett businesscenter på väster BCT (business center Trelleborg) med placering på väster vid Maglarpsrondellen, med uppställningsplats för lastbilar för avrop till respektive färja. Vårt Söderslätt anser att all service ska vara gratis och finansieras av rederierna.

Ett levande Västra Sjöstaden

I Sjöstaden bör det bedrivas verksamhet bland bostäder som ett naturligt och levande inslag.

Ny pågatågsstation på öster och ett nytt bostadsområde på NIO-E

Vårt Söderslätt vill verka för att den övergivna marken på det östra industriområdet (NIO-E-området) används till att bygga ett nytt kustnära bostadsområde. Ytterligare en pågatågsstation med pendlarparkering skulle öka attraktiviteten med Malmö C bara 20 minuter bort.

En ringväg innanför järnvägen

Vårt Söderslätt anser att Ringvägen ska utformas som en stadsgata innanför järnvägen samt att infarten till Trelleborg från Östra Korset (rondellen) ska byggas om, förtätas och göras vackrare genom att bland annat plantera träd mot hamnen. För att ringvägen ska få den ultimata funktionen för kommuninvånarna och framförallt snabbare utryckningsvägar för Räddningstjänsten krävs flera avfarter ner till stadskärnan. Genom avfarterna ökar tillgängligheten och trafiken avlastas från stadskärnan. Det blir dessutom en kortare sträcka att förflytta sig vilket är en viktig aspekt ur miljöhänseende.

Parkering

Fri parkering på gator och kommunala p-platser – avgift därefter. Förutom p-maskiner behövs en enkel mobilapp som alla kan hantera. Antalet kommunala parkeringsplatser skall öka för att boende på landsbygden skall gess bättre möjligheter att besöka Trelleborg.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier