fbpx

Fängelsefritt

Vårt Söderslätt säger nej till Kriminalvårdens etableringen av fängelse och häkte i Trelleborg

Den statliga myndigheten Kriminalvården och Trelleborgs kommun ingick sommaren 2020 ett samverkansavtal för att etablera Sveriges största anstalt och häkte i vår kommun. Vårt Söderslätt menar att etableringen medför flera nackdelar både för de som bor i närheten och för kommunen som helhet. Vårt Söderslätt tar intryck av de diskussioner som förts sedan förslaget på etableringen stod klart. Vårt Söderslätts har flertalet invändningar mot en anstalt av denna storlek i kommunen. Vårt Söderslätt ser stora brister i dialogen mellan medborgarna och kommunens ledande politiker. Fängelsefrågan belyser ett sedan tidigare redan känt problem, det vill säga en brist på dialog mellan det politiska styret och medborgarna, vilket spär på och ytterligare fördjupar den spricka som redan finns mellan trelleborgarna och politikerna. Vårt Söderslätt säger NEJ till Kriminalvårdens etablering av fängelse och häkte i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs och Söderslätts varumärke försämras

Kriminalvårdsanstalten kommer påverka vår kommuns varumärke negativt. Detta kommer påverka exempelvis turism- och besöksnäringen på ett sätt som vi i dagsläget inte förstår vidden av. De partier som stödjer fängelseförslaget har inte velat utreda denna påverkan.

Vår kommuns attraktivitet som boendekommun minskar.

Trelleborgs kommun riskerar att tappa i attraktivitet som boendekommun. När människor i andra kommuner söker ny bostadsort kan en kriminalvårdsanstalt i den här storleken och nära lokalisering till populära bostadsområden medföra en minskad inflyttning.

Vårt vackra landskap förstörs.

Landskapet i vår kommun präglas av vida och öppna slätter. Kriminalvårdsanstaltens utformning, storlek och placering i landskapet medför att landskapet öster om tätorten kraftigt förändras. Anstalten kommer relativt sett att bli en av de högsta byggnaderna inom ramen av flera kilometer till följd av att det placeras högre upp i landskapet än omgivningen. Det kommer att bli ett avvikande och förfulande inslag i landskapsbilden som inte gynnar vår kommun.

Sveriges bästa jordbruksmark fördärvas.

Anstalten ska byggas på Sveriges bästa jordbruksmark. Sveriges lagstiftning är tydlig ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” Flertalet andra kommuner i Skåne erbjuder platser som medför att jordbruksmarken bevaras samtidigt som Kriminalvårdens behov blir tillgodosedda. Vårt Söderslätt menar att det är självklart att vi ska tillgodose flera samhällsintressen samtidigt istället för att ställa dessa i konflikt mot varandra.

Tryggheten minskar i närområdet

Anstalten planeras ligga i nära bostadsområden som är populära för barnfamiljer och det finns även skolor närheten. I omgivningen finns det populära promenadstråk och rekreationsområden. Ett häkte riskerar att öka stöket i närområdet. Kriminalvården avser att bygga häkte och anstalt på samma plats. Det är allmänt känt att häktesverksamheter riskerar att göra närmiljön mer stökig. Det blir en ökad trafik i närområdet på grund av transporter dygnet runt till ett häkte.

Att förringa det folkliga engagemanget.

Kommunen har tagit ytterst lite hänsyn till medborgarnas engagemang och gjort väldigt få eftergifter för att anpassa förslagen i samråd med medborgarna i kommunen.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier