fbpx

Vår Infrastruktur

Den stora frågan inför 2022 års val är hur planerna med en östlig hamninfart fortgår. Vårt Söderslätt kräver att allt arbete gällande evakueringsväg och ringväg omedelbart avslutas. Likaså att alla olika detaljplaner, konsultaktiviteter och lobbying avslutas.

Vårt Söderslätt är på inget sätt motståndare till en ringväg för persontrafiken, men anser att den ska byggas innanför järnvägen och utan olägenhet för boende längs dragningen. På så vis kan staden göras tillgänglig och attraktiv genom förtätning, en fungerande och modern kollektivtrafik men även med tillgång till parkering för tillresande och boende.

Landsbygden måste utvecklas så att det inte blir en uppoffring att bo utanför tätorten. Service och kollektivtrafik måste fungera för såväl arbetspendling som fritid. Vårt Söderslätt anser även att service i form av el, fjärrvärme och vatten ska finnas i kommunal regi.

Fortsatt hamninfart från väster

Vårt Söderslätt anser att ett seriöst samarbete ska inledas med Trafikverket för att utveckla den västliga infarten och att ett kommunalt bolag bildas med ansvar för att leda projekt och finansiering. Trafikverket och kommunen har i en avsiktsförklaring kommit överens om att den västliga infarten skall trimmas. Denna avsiktsförklaring har dagens styre från dag ett brutit. Trafikverket har under flera års tid aviserat om att man är med på att finansiera och utveckla infarten från väster. Det är hög tid att ta emot denna hand. Trelleborgs kommun måste visa Trafikverket att vi menar allvar med att vilja utveckla den västliga hamninfarten. Vårt Söderslätt vill ha en framtida miljösäker och hållbar infart till hamnområdet. Miljön på väster måste avsevärt förbättras. I samråd med Trafikverket ska ett nytt kommunalt bolag etableras för att leda projektet och finansieringsfrågan.

Bygg en ringväg nu för persontrafiken

Vårt Söderslätts ringväg går innanför järnvägen och kombineras med tvåfilig stadsgata från östra korset och västerut. Då behöver inte den befintliga västra delen av ringvägen förändras. På den inre ringvägen skall flera avfarter kopplas på för att göra ringvägen tillgänglig för invånarna i kommunen och framförallt för Räddningstjänsten skall få kortare utryckningsvägar. Genom flera avfarter minskar koldioxidutsläppen, onödig omvägskörning och tillgängligheten till staden ökar. Den nuvarande planen för en östlig hamninfart i miljardklassen förkastas, liksom det nytillkomna omvägsförslaget över Tommarp i väster.

En andra pågatågsstation på NIO-E

Vårt Söderslätt kommer att verka för att det östra industriområdet utvecklas till ett nytt bostadsområde. Området har ett fantastiskt läge, strandnära och på tillräcklig höjd för havsutsikt. Med en ny station för pågatåg i kombination med en pendlarparkering, kommer bostadsområdet med 20 min till Malmö C att bli mycket attraktivt. Ytterligare ett stopp i Västra Vemmerlöv, där tågtrafiken ändå måste stanna för att mötas, skulle gynna den norra delen av Trelleborg med flertalet stora bostadsområden, samt även byarna runt omkring Västra Vemmerlöv.

Förbättrad kollektivtrafik

Vårt Söderslätt kommer att verka för att busslinjen 146 återigen ska gå ända fram till Malmö C och inte som idag på Södervärns station. Det behövs en generell översyn av kollektivtrafiken. Vissa linjer kan utvidgas till byarna så att fler kan nyttja kollektivtrafiken. Det behövs en pendlarparkering vid buss 144 i Anderslöv. Det finns ett behov av att utöka möjligheten för beställningstrafik för de trelleborgare som bor på landsbygden. Även lokalbussarnas linjesträckning behöver ses över och vissa linjer utvidgas. Se även under rubrik Landsbygdsprogram. Använd befintligt spår vid Pergo och gör det möjligt att åka spårvagn till Trelleborg C. Detta utökar möjligheterna att på ett trevligt sätt förflytta sig från västra Trelleborg, inklusive den planerade Västra Sjöstaden, till Trelleborg C och centrum.

Kritisk infrastruktur

Elförsäljning, elnät, fjärrvärmedistribution och vattenförsörjning ska även fortsatt bedrivas i kommunal regi.

Återvinningscentral på öster

Trelleborg behöver fler återvinningscentraler, bättre service och mindre miljöpåverkan. En återvinningscentral på öster skulle väsentligt minska trafiken genom staden.

Cykelvägar där det behövs

Utöka cykelvägarna i både öster, väster och norr. Underhållet av cykelvägar skall också öka.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier