fbpx

Vårt Näringsliv

Trelleborgs kommun har en näringslivs- och industrihistoria att vara stolt över.

Kommunen ligger i en region som präglas av innovation och expansion inom framtida materialutveckling, medicinteknik, livsmedelsteknik och energiteknik. Likaså ser vi en kraftfull etablering av tjänsteföretag i synnerhet inom logistiknäringen och av tech-företag inom spelindustri och artificiell intelligens.

Vårt geografiska läge är unikt

Närhet till flygplatser, kommunikationer generellt samt närheten till städer med högre utbildningar ger enormt goda förutsättningar för näringslivsetablering och -utveckling

Näringslivet är viktigt

Det genererar arbete till våra invånare, det generar skattemedel till vår välfärd, det drar hit besökare och det kan sätta Trelleborgs kommun på kartan.
Vårt Söderslätt vill arbeta för ett markant förbättrat näringslivsklimat i Trelleborgs Kommun. Seriöst och på riktigt. Det är viktigt att träffa befintliga verksamheter och lyssna aktivt på deras behov och erbjuda efterfrågad service. Kommunen måste underlätta för såväl små som stora verksamheter att bedriva ett framgångsrikt företagande i staden och på slätten. Det är också viktigt att marknadsföra kommunen nationellt såväl som internationellt inbjudande och välkomnande. Lyckas vi inte få företaget i kommunen så ska vi i vart fall få förtagarfamiljen att bosätta sig här.

Trelleborgs tunga industrihistoria imponerar som sagt, men det mesta har flyttat ut och de styrande har missat att förnya näringslivspolitiken. Inga initiativ är tagna. Industri och långväga lastbilstransporter är sannolikt inte framtidens sysselsättningar. En näringslivs – och marknadsanalys måste ligga till grund för de branscher och verksamheter vi vill attrahera.

Vi ska fokusera på tjänsteproduktion och ovan nämnda framtidsbranscher, vi måste ta rygg på utvecklingen inom regionen. Vi måste hitta de attraktionsfaktorer som lockar verksamheter till etablering i kommunen. Det är marktillgång, det kan vara lokaliseringsmöjligheter i våra nya stadsdelar och vi anser att det framför allt är kompetenstillgång inom de tillväxtområden som passar för Trelleborg och Söderslätt.

Vi ska ta lärdom av andra kommuner i Skåne, de har varit framgångsrika i att locka nya etableringar och de fortsätter att locka.

tillväxtområden som passar för Trelleborg och Söderslätt.

Lyft näringslivsarbetet ifrån arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen. Idag bedrivs näringslivsarbetet i kommunen under arbetsmarknadsförvaltningen.

Det blir därmed ett inifrån och ut-perspektiv på verksamheten. ”Hur kan vi hitta sysselsättning för arbetssökande i kommunen?” Näringslivsfrågor skall flyttas från Arbetsmarknadsnämnden för att få rätt fokus. Näringslivsfrågorna är så viktiga att de bör bedrivas direkt under kommunledningen och anslaget bör istället vara – ”vilka verksamheter kan lockas hit och hur ska vi attrahera dem?” Då kommer sysselsättningsfrågor att lösas enklare och bättre.

Näringslivscentrum – Inledande ”one point of contact”

Det ska vara enkelt att framföra sina frågor, synpunkter och önskemål kring företagandet. Idag är det inte så. Kommunen måste underlätta för såväl små som stora, nya som befintliga verksamheter att bedriva ett framgångsrikt företagande i staden och på slätten. Det innebär: En ny näringslivsenhet ska byggas upp, organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. Den ska ledas av en för området meriterad person rekryterad utanför den kommunala organisationen. Denna näringslivsenhet ska fungera som ett center för företagsrådgivning, dit vänder du dig som ny företagare eller som befintligföretagare i kommunen. Näringslivsenheten ska aktivt driva marknadsföringen av kommunen nationellt såväl som internationellt, vara pådrivande i mässdeltagande och vara Trelleborgs röst i näringslivsfrågor. (Se även nedan under ”Aktiv och strategisk marknadsföring) Det måste bli ett slut på det flummiga näringslivsplanerna som visas upp – ett proaktivt näringslivscentrum behövs nu.

Marktillgänglighet eller attraktiv lokaltillgänglighet.

Detaljplaner bör alltid innehålla ett näringslivsfokus, såsom affärslokaler i markplan på nya hus i de områden som kan vara intressanta för handel, tjänsteföretag och tech-företag. Likaså ska detaljplanerna för industriområdena vara tydliga gällande vilka verksamheter som är möjliga att bedriva. Vi ska överge planerna på ett Business Center på NIO-E. De företag som gynnas av närhet till motorvägsnätet ska etableras på väster, jämför med Malmö, Landskrona och Helsingborg. Slutligen ska vi vara mycket mer ifrågasättande när vi säljer mark, vi ska vara krävande när det gäller affärsidéer, budget, verksamhetsuppstart mm.

Identifiera nya tillväxtområden och satsa

Identifiera nya tillväxtområden för näringsliv i kommunen och underlätta tillväxt för dessa genom lämpliga lokaler/mark, kompetensförsörjning och attraktivt boende för anställda. Initiera möten med finansiärer såsom banker och riskkapital. Energiteknik, materialteknik, energiproduktion, jordbruksrelaterad teknik och utveckling skulle kunna vara sådana områden.

Aktiv och strategisk marknadsföring

Marknadsför kommunen nationellt och internationellt för att attrahera nya verksamheter till att etablera sig i kommunen. Vi är en kommun som kan erbjuda attraktiva boendemiljöer och ett brett idrotts- och fritidsliv. Vår fina kustremsa tillsammans med ett vitaliserat kulturliv kan skapa attraktion för ny arbetskraft och nya entreprenörer att etablera sig i kommunen. Närheten till kontinenten och en aktiv landsbygd är andra attraktionsvärden som kan locka.

Näringslivet i samarbete med skolan

Skolans yrkesinriktningar ska stödja näringslivet i dess rekrytering av ny arbetskraft. Industri har det satsats på och det behövs då vi har ett antal tillverkningsföretag. Vi ser ytterligare potential inom t ex besöksnäring, lantbruk och byggindustrin.

Kompetenstillgänglighet i samarbete med våra grannkommuner

För att attrahera unga som går en eftergymnasial utbildning skulle kommunen i samarbete med närliggande kommuner försöka etablera ett kompetensnät för yrkesutbildning. Bjuda in aktörer som arbetar med Yrkeshögskola och få dem att samverka med kommunens egna satsningar.

SUMMERAT

Vårt Söderslätt vill profilera sig med en näringslivsstrategisk inriktning som sätter Trelleborg på kartan som en inbjudande, välkomnande samt professionell partner både för det existerande näringslivet och för de som önskar etablera verksamhet här. Trelleborg måste ta sig in i tjänstesamhället och attrahera morgondagens skattekraft.

 

På den mjuka sidan spelar närheten till Malmö – Köpenhamn – Helsingborgsregionen roll. Likaså kultur- och fritidsutbud samt givetvis den goda skolan vi vill skapa och därtill närheten till högre utbildningar.

 

Vårt Söderslätt är näringslivets bästa vän i Trelleborgs kommun.

 

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier