fbpx

VS – Reserverar sig till förmån för eget yrkande

Onsdagen den 18 januari sammanträdde kommunstyrelsen. På mötet antogs kommunens verksamhetsplan för 2023, vilken Vårt Söderslätt inte ställer sig bakom. Vårt Söderslätt ser att det finns alla möjligheter att utveckla vår kommun i en ny positiv riktning. I verksamhetsplanen för 2023 yrkade vi därför på:
att ringväg (östlig och västlig), BCT och tillhörande markinköp stryks från investeringsbudget. Sparar 50 MSEK 
 
att projektkontoret ”Kuststad 2025” avskaffas som en följd av att delprojekten ringväg och BCT inte genomförs. Övriga delprojekt kan bedrivas inom ordinarie verksamhet. Besparing på 3 MSEK
 
att investering i vätgasdrivna fordon inte genomförs under 2023 sparar 8 MSEK. Under 2023 ska istället kommunledningsförvaltingen få i uppdrag att utreda vad som är det bästa för kommunen ur ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv, eldrivna eller vätgasdrivna fordon.
 
att projekt BCT stryks ur exploateringsbudget. Sparar 30 MSEK
 
att rambudgetförstärkning med 4 MSEK för subventionering av IES halveras till 2 MSEK genom att subventioneringen upphör efter VT 2023
 
att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn, konsultöversyn och för att effektivisering av verksamheten. Sparar 2 MSEK
Vi behöver istället en ringväg för trelleborgarna och inte en förlängd hamninfart runt om staden. Styret och Socialdemokraterna arbetar för att det skall passera en miljon lastbilar förbi och in i Trelleborg per år. Låt oss istället bygga en ringväg för persontrafik och för trelleborgarna. Det är hög tid att politiker börjar tänka om och vågar omvärdera gamla beslut när omvärldens förutsättningar har förändrats. Det behövs omtag som prioriterar rätt.