fbpx

Öppet brev till Tomas Eneroth

Till Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

Om oklarheter kring hamninfart till Trelleborgs Hamn.
Med detta brev önskar vi belysa de pågående politiska processerna kring ärendet.
Styrande partier M KD med stöd av SD i Trelleborg har drivit på en process för att ändra befintlig lösning med hamninfart från väster till en östlig hamninfart via en nydragen ringväg. I en aktuell remiss från Region Skåne och kommunerna har de styrande då gjort ett tillägg med begäran att staten skall ge sitt stöd till en östlig hamninfart och ringväg.
Socialdemokraterna i Trelleborg motsatte sig denna begäran med motiveringen att hamninfartsfrågan kommer upp i en folkomröstning vid valet i september.

Ärendet hamninfarten kräver en långsiktig lösning som ligger i linje med de klimatambitioner som EU, Sveriges riksdag och Trelleborgs kommun har.

 

Låt oss börja med bakgrundsfakta:

  • Det finns en stor opposition inom Trelleborgs kommun mot sittande styrets lösning på östlig hamninfart med tillhörande ringväg. Detta har renderat i en privat initierad folkomröstning om östlig eller västlig hamninfart. Antalet underskrifter som erhölls var betydligt fler än de som krävs för att initiera en folkomröstning.
  • Kommunfullmäktige tog till slut upp ärendet om folkomröstningen 8 månader efter att underskrifter lämnades in. Därefter beslutades, med knapp majoritet i kommunfullmäktige, att skjuta på folkomröstningen till nästa allmänna val mer än ett år framåt i tiden.

Under tiden har arbetet med östlig hamninfart fortsatt bl.a. med att expropriera fastigheter. Många människor har fått lämna sina hem och kostnaden för uppköpen överstiger 100 miljoner. Utöver detta har projektering och undersökningar för en ny evakueringsväg till hamnområdet fortskridit. Denna ny påkomna evakueringsväg ”råkar” ha exakt samma dragning och bredd som styrets föreslagna östliga hamninfart. En investering som inte kommer till nytta om projektet uteblir.
Trafikverket har inkommit med ett antal synpunkter om östlig hamninfart med tillhörande ringväg runt staden. Dessa är av relevans för ärendet men har ej beaktats av styret. Nedan följer ett urval:

  • Trelleborgs politiska styre har ignorerat gängse åtgärdsvalsstudie enligt Trafikverkets arbetsmodell.
  • Trelleborgs politiska styre har bortsett från att Länsstyrelsen och Trafikverket har motsatt sig en östlig hamninfart på nybyggd ringväg över åkermark.
  • Trelleborgs politiska styre ignorerar ingången avsiktsförklaring med Trafikverket om att pausa all planering av östlig hamninfart i avvaktan på den framtida trafikutvecklingen.
  • Trafikverket har påpekat att en östlig hamninfart via ringväg innebär längre körsträcka/ körtid för lastbilsburen godstrafik med ökade koldioxidutsläpp och försämrad konkurrenskraft för hamnen som följd.

Trafikverket har sagt tydligt nej till att vara med och finansiera bygget av en ny ringväg och östlig hamninfart. Man vill inte heller ta över vägen och infarten i framtiden med motiveringen att kostnaden och övriga nackdelar med vägen inte står i proportion till de problem den förväntas lösa.
Utifrån ovanstående bör ärendet egentligen vara avslutat. Men med upplåning och utförsäljning av kommunala verksamheter önskar sittande politiska styre fortgå med projektet. För att övertyga regeringen om vägplanernas förträfflighet har konsultfirman Rud Pedersen anställts, kanske har ni fått påhälsning?
Vi anser att hållbar godshantering är något vi måste arbeta mot och acceptera som en del av framtiden. En följd av detta är inte bara att vi måste bygga ut godshanteringen via järnväg. Det finns också en ambition om att gods ska transporteras längre sjövägen. En stor andel av godset som lastas av i Trelleborgs hamn går norrut i Sverige eller till Norge och Finland. Men i en framtid anser vi inte att volymerna skall öka i den omfattning hamnen vill göra gällande. Så som styrande hanterar frågan riskerar skattebetalarna i Trelleborgs kommun bekosta en östlig hamninfart och ringväg som tiden sprungit ifrån.
Vi anser att det är speciellt intressant för både Trafikverket och Trelleborgs kommun att utreda en förbättrad västlig hamninfart och då gärna liknande den som byggts med överdäckning av E45 i Göteborg. Detta kan del- eller helfinansieras via en infrastrukturavgift vilket medför att behovsägarna (hamntrafiken) är med och finansierar sin egen lösning. Då kan Trelleborgs kommun fortgå med sin bostadsutveckling och slippa den lokala olägenhet som stora mängder lastbilar nära stadskärnan medför.
Blir det fortsatt västlig hamninfart så blir beslutet på regeringsnivå avsevärt enklare att hantera. En överdäckning med finansiering via infrastrukturavgift skulle kunna hanteras med egen upplåning. Det som då kvarstår från regeringen är att godkänna att vägavgift kan tillämpas. Staten behöver ej bistå med miljardbelopp och därmed nedprioritera andra viktiga infrastrukturprojekt i Sverige.

Slutord
Det kommer vid nästa allmänna val i Trelleborgs kommun att folkomröstas om en östlig eller västlig hamninfart. Vi anser att man på regeringsnivå ej har anledning att ta upp frågan före att resultatet från både det allmänna valet och folkomröstningen är redovisat.
Vi hoppas våra synpunkter kan beaktas och vi vill naturligtvis med våra tankegångar bidra på ett konstruktivt och inkluderande sätt.
Vi vill gärna få in ett möte i samband med ert besök den 5 april. Ett sådant möte kommer av förklarliga skäl inte att planeras in i programmet av de styrande i Trelleborg eftersom de anser sig företräda Trelleborgs kommuns enda uppfattning. Men om intresse finns står vi till förfogande när det kan passa. Ett kort möte på femton till trettio minuter kan räcka för att med skisser illustrera problematiken och frågetecken kan klargöras.

Brevet är författat av Vårt Söderslätt, Trelleborgs kommuns nya politiska kraft med det lokala perspektivet i fokus.

För Vårt Söderslätt i Trelleborg
2022-03-07