fbpx

Yttra dig om Västra Ringvägen

Västra Ringvägen-samrådsförfarandet pågår 230526 – 230630.

Vill du också att Trelleborgs kommun ska tänka om vad gäller byggande av en trefilig motortrafikled, primärt avsedd för tung trafik till hamnen?

Ett förslag till detaljplan har tagits fram av kommunen för Västervång 2.25 m.fl. ”Västra ringvägen”. DP 290 i Trelleborg. Syftet med detaljplanen är att koppla samman E22/E6 och väg 108 med en delvis ny sträckning för att med en ”lagakraftvunnen detaljplan” (slutgiltigt upphävd) för Östra ringvägen och Östra hamninfarten (överklagad) kunna leda genomfartstrafik och trafik till hamnen runt Trelleborgs tätort. Det innebär att ca 2000 tunga fordon, exklusive personbilar, ska passera per dygn.

 

I samrådshandlingarna framgår att planförslaget ”antas medföra betydande miljöpåverkan”.
Vi i Vårt Söderslätt motsätter oss denna framtidsutveckling och anser av flera skäl att trafiken till hamnen även fortsättningsvis ska ledas in västerifrån via en miljöanpassad hamninfart. I stället för en ringväg som för hamntrafikens vidkommande ska ha så få konflikt-och korsningspunkter som möjligt så vill Vårt Söderslätt att det byggs en ringväg som är funktionell för de stadsdelar som passeras samt för viktiga samhällsfunktioner. Vårt Söderslätts tanke är att nuvarande Västra Ringvägen fungerar bra och sedan byggs den vidare från väg 108 innanför (väster om) järnvägen fram till väg 9.

Hur gör man?

Vi har lagt förslag till ett yttrande på nästa sida som fritt kan användas. Delar du våra åsikter är det bara att signera och skicka in till Trelleborgs kommun. Vill du hellre skriva ett eget går det precis lika bra. 

Tänk på ett par saker:
Yttrandet måste vara Trelleborgs kommun tillhanda senast 2023-06-30
  • Det måste vara märkt med diarienummer PL- 2022-2.
  • Skriv namn (underteckna om du skickar vanlig post), adress och eventuell kontaktväg som telefonnummer eller e-post. Skickar du e-post behöver yttrandet inte undertecknas.
  • Är ni flera myndiga personer i hushållet kan var och en skicka in sitt eget yttrande.
  • Vad som är just din anledning till att du motsätter dig en västlig ringväg är upp till dig. I ett yttrande kan du vara mer eller mindre utförlig i dina åsikter och tankar.

Det är viktigt att du yttrar dig i samrådet för att inte mista dina möjligheter att överklaga i senare skede.
Det finns två sätt att skicka in yttrandet på, antingen via kommunens postadress eller e-postadress.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset 231 83 Trelleborg
E-post: plan@trelleborg.se

Här är ett färdigt förslag, bara att kopiera och maila eller posta in

DNR PL-2022-2 Yttrande i planärende

Yttrande över granskningshandling gällande detaljplanen för Västervång 2:25 m.fl., ”Västra ringvägen” DP 290 i Trelleborg.

Jag motsätter mig den Västra Rinvägen enligt DP290 och anser att detaljplanen inte ska antas. Bland annat på grund av nedanstående skäl:

  • Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd för detaljplanen för Östra ringvägen. Detta påverkar detaljplanen för den Västra ringvägen DP 290, då den är avhängd av den Östra ringvägens utformning och detaljplan. Detaljplanen för evakuerings- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart, DP 247, är under överklagande och ligger i en domstolsprocess. Att fortsätta alla dessa projekt som inkräktar på kommunens ekonomi, stadsbildens utveckling och på vår miljö och vårt vackra kulturlandskap, är huvudlöst och bör omedelbart stoppas.
  • Den jordbruksmark som berörs av båda ringvägarna är högklassig (klass 10) jord som av experterna värderas till Europas bästa jordbruksmark. Detta faktum ska noga vägas in vid varje förändring och nybyggnation. Det finns bättre lösningar för trafiken till Trelleborgs hamn. En västlig hamninfart borde prioriteras framför andra alternativ och beaktas, framför allt för att bespara jordbruksmark och skyddsvärd natur.
  • Trelleborgs kommuninvånare ska inte betala statlig infrastruktur. Trafikverket har i drygt tio år varit tydliga med att de inte kommer att finansiera varken den östra eller den nu aktuella västliga ringvägen. Projektet bör därför stoppas innan fler skattekronor försvinner.
  • 2020 ingick Trelleborgs kommun en avsiktsförklaring med Trafikverket om att den befintliga västliga infarten till hamnen genom trimningsåtgärder ska förbättras och miljöanpassa. I denna överenskommelse var parterna tydliga med att det är detta alternativ som gäller inom en överskådlig framtid. I Trafikverkets infrastrukturplan som sträcker sig fram till 2033, nämns inte heller någonstans investeringar i vägbygge som berör ny infart till Trelleborgs hamn.
  • Kommunen hävdar att Ringvägen är en förutsättning för att förverkliga det som kommunen föresatt sig inom ramen för Kuststad 2025. Man låser sig vid gamla beslut och vid fokusering på trafiken till hamnen. Det är fullt möjligt att skapa en effektiv ringväg för staden med bibehållande av nuvarande ringvägsdragning.


Underskrift:

Namnförtydligande:

Adress:

Telefon: 

E-post: