fbpx

Folkomröstningen

Den 10:e januari 2019 lämnade initiativtagaren till folkomröstningen in 4150 namnunderskrifter från röstberättigade i Trelleborgs kommun. Detta tvingade kommunfullmäktige att besluta om huruvida det skulle hållas en folkomröstning eller ej. Nuvarande styre inklusive SD och L röstade emot att det skulle hållas en folkomröstning, medans SÖS, C, MP och S röstade för. Frågeställningen till folkomröstningen formulerades “Namnteckningarna på denna sida tillhör röstberättigade personer boende i Trelleborgs kommun som stödjer en folkomröstning om dragningen till Trelleborgs Hamn AB skall ske via östlig eller västlig infart.”.

Vad vill du att din kommunalskatt ska gå till? Vägbygge och bättre förutsättningar för hamnen att öka sina intäkter eller vård, skola och omsorg?

Vårt Söderslätt ser att en västlig infart till hamnen är bäst av flera anledningar. Primärt av ekonomiska, miljömässiga skäl men även utifrån att ett stort antal invånare blir drabbade rent fysiskt. Även Trafikverket anser att den inte är samhällsekonomiskt försvarbar och har varit tydliga genom hela processen att staten inte kommer vara med finansiera projektet.

Anledningen till att Trafikverket anser att den östliga hamninfarten ej är samhällsekonomiskt försvarbar är p.g.a. att de är medvetna om övergripande politiska beslut (på riks – och EU-nivå) som syftar till att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Fördelarna med detta är uppenbara: minskad klimatpåverkan och minskad belastning på vägnätet. Det är till och med så att staten i dagsläget subventionerar båttransporter från Tyskland till Nynäshamn för att avlasta vägnätet och minska klimatpåverkan. 

De som är proffs på infrastruktur och transporter har sagt sitt. Att Trelleborgs politiska majoritet inte lyssnar på detta och vill bekosta ett enormt infrastrukturprojekt ur egen ficka ter sig gå emot sunt förnuft.

Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna med nuvarande politiska styrande partier har trots detta bestämt sig att fortsätta projekteringen. Estimerad kostnad idag uppgår till 1,5 miljarder (1 500 000 000 kr) vilket kommunen, d.v.s. vi invånare, själva ska bekosta.

Frågan har varit levande i kommunen under flera år och otaliga beslut har fattats i fel ordning som kostat invånarna hundratals miljoner kronor i form av inköp av fastigheter, konsulter och lobbyister. Vidare har kommunen inte heller seriöst utrett hur en västlig infart skulle kunna projekteras, vilket Trafikverket har begärt.

Ekonomi

För att bekosta en östlig hamninfart har redan omfattande ekonomiska förändringar gjorts som påverkar vår kommun. Anställningsstopp inom skola och vård har införts för att budgeten för kommunen ska visa på plus-siffror och kunna presenteras som “urstark”.

 

Kostnaden för den östliga hamninfarten har beräknats till 1 500 000 000 kr. Detta är en uppskattad budget och personer som arbetar inom väg-och anläggningsbranschen är väl medvetna om att det finns stor risk för oförutsedda kostnader. Något som tidigare visat sig vid flertalet tillfällen både inom och utanför vår kommun. Vad händer om kostnaderna ökar med 50 %? Antingen kommer det synas på vår skattsedel eller vår gemensamma låneskuld.

 

Trelleborgs hamn borde rimligtvis kunna stå för sina egna kostnader. Är hamnen ett så enormt framgångsrikt företag borde upplåning kunna ske som medför att hamnen själva är med och bekostar infrastruktur som syftar till att förbättra dess konkurrenskraft. Istället har hamnen i åratal varit en integrerad del av det politiska livet i Trelleborg och tanken har långsamt väckts om att det kanske kan vara skattebetalarna som ska bekosta den framtida utvecklingen av hamnen.

 

Exempelvis har Trelleborgs hamn inte stått för några av kostnaderna de inlösta fastigheterna har inneburit. Det har istället kommunen betalat med en summa som idag tangerar 100 miljoner.

Miljö

Om du röstar ja till en östlig hamninfart röstar du också ja till att öka klimatutsläppen från godstransporter. Du röstar också ja till att förstöra stora mängder jordbruksmark som aldrig kommer kunna återställas. Du röstar också ja till att flytta buller och utsläpp till andra invånare i kommunen.
Godstrafik kommer att flyttas mer och mer till rälsburen trafik och till sjöfart. Detta är en del av den klimatomställning som Sverige, med bred politisk majoritet, har åtagit sig. Denna omställning kommer att påverka vår kommun. Andelen lastbilar på väg kommer att minska på sikt. Vad vi som kommun kan göra är att sätta sig ner och på allvar fundera på hur vi kan stötta hamnens verksamhet i denna omställning.

Internationella miljömålen

Internationella miljömålen
En östlig hamninfart går stick i stäv med internationella miljöavtal, där avsikten är att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Här har kommunen och Trelleborgs hamn även ett ansvar för att uppnå dessa mål. Den östliga hamninfarten skulle innebära en stor omväg för godstransporterna vilket också innebär kraftigt ökade utsläpp. Med en antagen snittförbrukning på 5 liter/mil så innebär det att de 800 000 lastbilarna kommer bränna av runt 4 miljoner liter diesel, varje år. Den kortaste vägen till och från hamnen är med andra ord det enda rimliga.

Närmiljö

 • Farligt gods – En östlig dragning av hamntrafiken innebär också stora risker för de närboende i villaområdet med farligt gods.
 • Påverkan av närmiljö – En östlig hamninfart kommer innebära ett stort ingrepp i närmiljön och skapa barriäreffekter som bland annat försvårar för invånare att ta sig ner till de östra delarna av Trelleborg och badstränder.
 • Fördelarna med en västlig hamninfart som vi ser det

  Vårt Söderslätt lösning kommer inte att ytterligare belasta de västra delarna av kommunen med ökade godstransporter och allt negativt detta innebär. Istället vill vi att kommunen tänker om och gör investeringar som förbättrar miljön för alla i vår kommun, väst som öst, och inte bara flyttar på problemet samtidigt som vi skuldsätter kommunen.
  • En nedgrävd infart i form av tunnel eller övertäckta vägtråg ska finansieras av en avgift på färjebiljetten och är enkel att räkna hem. Ponera att vår lösning kostar 4 miljarder och trafikavgiften sätts till 250 kronor enkel passage så blir den årliga intäkten från de 800 000 lastbilarna 200 miljoner. Vilket innebär att vår lösning är slutfinansierad på 20 år. En fullt realistisk tidsrymd på stora infrastrukturella lösningar.
  • För åkerierna erbjuder en västlig infart, förutom den snabbaste vägen ut och in, lägre slitage-, bränsle- och lönekostnader. En summa som väl balanserar vad en vägavgift kostar.
  • Trelleborg slipper barriäreffekten av en motorväg på Söderslätt runt om staden samtidigt som man kan njuta av havet och bygga kuststaden.
  • Miljön blir den stora vinnaren med mindre utsläpp och en ny möjlighet att fånga och rena dieselavgaserna i tunneln.

  Så istället för att ställa öst mot väst och polarisera kommunen vill Vårt Söderslätt ta itu med den grundläggande problematiken: hur vill vi att godstransporter i kommunen ska ske för att våra medborgare inte ska belastas med buller, dålig hälsa, föroreningar samt skuldsättning.

  Det är en dålig idé att ducka för problemen med hamntrafiken genom att bygga in oss i en lösning som är otidsenlig och ska bekostas av kommuninvånarna. Vårt Söderslätts lösning finansierar sig själv och belastar inte skola, vård och omsorg via skattsedeln.

  Rösta därför ja till en västlig hamninfart i folkomröstningen och rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet så kan vi arbeta med hur vi ska åtgärda problemet en gång för alla.

  Istället för att ställa öst mot väst och polarisera kommunen vill Vårt Söderslätt ta itu med den grundläggande problematiken: hur vill vi att godstransporter i kommunen ska ske för att våra medborgare inte ska belastas med buller, dålig hälsa, föroreningar samt skuldsättning.

  Det enda som är säkert är att det är en dålig idé att flytta på problemet med hamninfarten. Rösta därför ja till en västlig hamninfart i folkomröstningen och rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet så kan vi arbeta med hur vi ska åtgärda problemet en gång för alla.