fbpx

Det är med din erfarenhet och kunskap framtiden skapas

Våra 10 fokusgrupper har mejslat fram valprogrammet. Vi har valt att dela in detta arbete i  olika teman, som var och en utgår från användarna – det vill säga du och alla andra trelleborgare. Varje grupp har en gruppledare vars uppgift är att leda arbetet framåt och vara kontaktpersonen du kan maila eller ringa.

Våra10 fokusgrupper kommer efter valet 2022 att arbeta dels direkt i olika nämnder men också vara känselspröt mellan våra politiker och alla i vår kommun. Unga som lite äldre. 

När allt fler engagerar sig (glädjande nog) i Vårt Söderslätt innebär också att vi hela tiden har ett inflöde av kompetens och erfarenhet i partiet. Det garanterar att Vårt Söderslätt har och alltid kommer ha det bästa och mest verklighetsförankrade valprogrammet.

Dela med dig av dina kunskaper och idéer om hur vår kommun blir bättre genom att maila oss! 

Vård & Omsorg

Kommunens vård- och omsorgsverksamheter ska finnas nära, vara tillgängliga och trygga. Vårt Söderslätt vill verka för att Trelleborg blir den bästa arbetsgivaren i kommunen. Som medarbetare ska du känna dig trygg och delaktig, samt känna stödet hos din arbetsgivare. Vi arbetar för:
• H
ög livskvalitet i livets alla skeenden med fler alternativa boendeformer för äldre med god tillgänglighet både i centrum och på landsbygden.  
• Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, integritet och kontinuitet samt med en teknik i balans.
• Tidiga insatser för barn i riskzon och brottsförebyggande arbete med barn och unga i effektiv samverkan mellan olika aktörer.
• Minskad personalomsättning genom karriärstege, ökat ansvar och löneutveckling.

Kya Aall Flood

kya.aall.flood@vartsoderslatt.se

Maria Böös

maria.boos@vartsoderslatt.se

Skola

Vårt Söderslätts mål är att ge alla barn och ungdomar den bästa utbildningen. Därför får aldrig skolan bli föremål för budgetexperiment. Barn får helt enkelt kosta. Vår skola skall präglas av trygghet, kvalitet, stabilitet, likvärdighet och obegränsad kunskap. Och vår personal ska få de bästa förutsättningarna som behövs för att utföra ett pedagogiskt arbete som vilar på en vetenskaplig grund. Här är några av våra mål:
• Varje barns behov skall tillgodoses, barngrupperna skall minskas.
• Resurserna skall satsas tidigt, i förskola & grundskola. 
• Utöka resurserna till elevhälsan. Med Idrott & Hälsa varje dag på schemat så ökar inlärningsförmågan. Det är bevisat!
• Programval skall följa samhällsutvecklingen som t ex fler yrkesutbildningar i samarbete med näringslivet.
Viktigast av allt: All utbildning från förskola till Komvux skall ligga under samma nämnd, Bildningsnämnden.

Miljö

Vi ser positivt på alla nationella, regionala och lokala miljömål. Invånarna måste få insikt i miljöarbetets resultat. Där effekten med miljöarbetet måste belysas för att känna delaktighet. Några viktiga mål för oss är:
Fortsätta förbättra alla våra stränder genom strandrensning.
• Lokala luftföroreningskällor ska identifieras och reduceras genom att kompletteras med fler mätstationer.
• Återvinningscentral på öster gärna då i kombination med en Kretsloppspark & Returhus som kan skapa fler arbetstillfällen.
• Gatubrunnar i city ska förses med enkla filter som fångar fimpar och annat skräp innan de hamnar i Östersjön. Något alla partier kunna fixa!
• Förorenad mark måste saneras på studs. Börja arbetet med Albäcks-området, Trebolittomten, Weibulls och  gamla brandstationen. NU!
• Tvinga hamnen att införa obligatorisk elanslutning för färjorna.

Ingemar Clementson

ingemar.clementson@vartsoderslatt.se

Sven Tilly

sven.tilly@vartsoderslatt.se

Infrastruktur

Vårt Söderslätt kräver att kommunens alla planer med på en östlig hamninfart, evakueringsväg omedelbart pausas, precis som det avtalats med Trafikverket. Likaså kräver vi att alla olika detaljplaner och olika konsultavtal avslutas. Med en ringväg innanför järnvägen avlastas trafiken i centrum och inga hus måste rivas. Alltså gäller detta när du röstar på Vårt Söderslätt:
• Fortsatt hamninfart från väster i samarbete med Trafikverket.
• En ringväg/stadsgata innanför järnvägen med avfarter mot centrum.
• Ytterligare en tågstation på östra industriområdet för att utveckla 9E till ett attraktivt bostadsområde. 
• Anpassa, utöka och utveckla kollektivtrafiken i samarbete med byalagen, gärna i kombination med nya cykel- och gångvägar.

Turism & besöksnäring

Söderslätt och Trelleborg har alla förutsättningar att vara ett av de mest attraktiva besöksmålen i Sverige. Naturen har med vår långsträckta kustremsa i kombination med vårt böljande backlandskap i norr gett oss en unik attraktivitet med en variationen som våra  besökare uppskattar. Det i kombination med god mat och upplevelser är unikt. Men vi ska bli bättre:
• Våra kulturskatter skall göras mer tillgängligt för alla att uppleva. Detta ska vi göra genom ett närmare samarbete med förenings- & näringsliv.
•  Utöka lokala evenemang och aktiviteter som är viktigt för att locka fler besökare och turister till vår kommun, vilket stärker vårt varumärke.
• Besöksnäringen behöver samordnas inom kommunen, men även regionalt och gärna i samarbeten med andra länder.

Ameli Rosenqvist Green

ameli.rosenqvist.green@vartsoderslatt.se

Cecilia Andersson

cecilia.andersson@vartsoderslatt.se

Landsbygd

Vårt Söderslätt är en förförande mix av mysiga byar, vackra stränder och öppna slätter. Allt fler inser charmen och väljer att flytta ut hit till en ny livstil. Samtidigt ställs då andra krav och förväntningar på infrastruktur och service. Det handlar om allt från kommunikation som bussar eller fiber, men också den vardagliga servicen som förskola, vård och omsorg. Vi i Vårt Söderslätt är stolta över och vill förvalta vårt landskap till alla kommande generationer. Vi vill ha ett levande Söderslätt (bland annat) genom att:
• Bevara byskolorna och värna skolbussar i kommunal regi som alla självklart tillåter kompisåkningen.
• Kulturskolan ska vara ett naturligt inslag på landsbygdsskolorna och vara integrerad fritidsgårdarna för att skapa en meningsfull fritid.

• Men framför allt handlar det om vårt arv och vår kultur genom att respektfullt ta hand om världens bästa jordbruksmark här på Söderslätt.

Stadsutveckling

Vi längtar efter en liten intim stadskärna men dagens köpvanor gör att gårdagens behov inte är desamma som framtidens. Kommunen växer vilket ställer nya krav & förväntningar på service, både från näringsliv och samhälle. Alla vill ha ett levande centrum med uteserveringar och ett myllrande folkliv vilket kräver en ny typ av samarbete mellan företag, fastighetsförvaltare och inte minst en lyhörd kommun i bakgrunden. Men Trelleborg & Söderslätt ska kunna ta tillvara och förädla den potential som vår natur ger oss. Här är några exempel;
Torghandel med lokala producenter varje lördag på Rådhustorget
• Östra industriområdet (9E) ska utvecklas till kustnära bostäder med pågatågsstation runt hörnet istället för en lastbilsparkering
• Vårt förslag med en stadsgata innanför och väster om järnvägen avlastar trafiken i centrum med en ny östlig pågatågsstation. 
• Rondeller & andra ytor ska självklart göras vackrare. 
• Parkeringsavgift, men med fri parkering första timman på gatorna.  

Tom Magnusson

tom.magnusson@vartsoderslatt.se

Jörgen Aall Flood

jorgen.aall.flood@vartsoderslatt.se

Näringsliv

Vi behöver ett markant förbättrat näringslivsklimat i Trelleborgs Kommun. En kommun måste underlätta för såväl små som stora verksamheter att bedriva ett framgångsrikt företagande. Vi vill att kommunen ska:
• Aktivt träffa befintliga verksamheter, lyssna aktivt på deras behov och erbjuda efterfrågad service.
• Snabbt bygga upp en ny näringslivsenhet, organisatoriskt placerad under kommundirektören, som leds av en för området meriterad person rekryterad utanför den kommunala organisationen. 
• Vår fina kust tillsammans med ett vitaliserat kulturliv kan vara attraktivt för både ny arbetskraft och nya entreprenörer. Närheten till kontinenten och en aktiv landsbygd lockar också.

Kultur & Fritid

Trelleborg har ett unikt geografiskt läge för att arrangera olika tävlingar, festivaler, kultur och fritidsarrangemang. Utnyttja skolorna på landsbygden till kultur och fritidsaktiviteter så att utbudet och tillgängligheten för våra barn och ungdomar blir verklig. Trelleborg och trelleborgarna behöver idag:
Ett kulturhus, K3 (Kultur, Konsert, Kongress) som kan användas till olika event, arrangemang, föredrag och utbildning.
• Bildningsförbundens bidrag ska tillbaka till samma nivå som innan.
• Trelleborg ska ligga i framkant för intressanta utställningar, t.ex, genom att visa och bevara Trelleborgs industrihistoriska arv. Eller varför inte använda Trelleborgen till fler arrangemang?
• En musik & idrottsbank där barn kan låna utrustning till aktiviteter.
• Och så ska självklart även Trelleborg ha ett eget kallbadhus.

Sopia Böös

sophia.boos@vartsoderslatt.se

Emelie Lindsjö

emelie.lindsjo@vartsoderslatt.se

Fängelsefritt

Vårt Söderslätt vill säga upp samarbetsavtalet med Kriminalvården och stoppa beslutet att bygga ett av Sveriges största fängelser i vår kommun. Avtalet med Kriminalvården och besluten kring jättefängelset har smusslats fram mellan två val och vi trelleborgare har inte fått möjlighet att rösta om frågan, trots att detta är ett av största inriktningsbesluten för kommunen under 2020-talet. Att bygga ett av Sveriges största fängelser i vår kommun skulle hålla kvar Trelleborg i det förgångna istället för att satsa på framtiden. I regionen finns flera alternativ som tillgodoser Kriminalvårdens behov samtidigt som vi bevarar vår högklassiga jordbruksmark, en av Trelleborgs största tillgångar.

Vi kommer att arbeta för:
• Att beslutet om ett jättefängelse i vår kommun rivs upp.
• Att samverkansavtalet med Kriminalvården sägs upp.
• Att Kristianstad som i flera år varit beredda på att bygga nu får det!