fbpx

Länsstyrelsen sågar västra ringvägen

När kommunala myndigheter och beslutsfattare förlorar siktet på vad som verkligen är viktigt för samhället, riskerar vi alla att drabbas av deras bristande insikter och förbiseende. Trelleborgs Kommuns detaljplan 290, så kallade ”Västra Ringvägen”, är just ett sådant fall.

Länsstyrelsen har har inkommit med sitt remissvar
Man riktar skarp kritik mot detaljplanen för Västra Ringvägen. Länsstyrelsen lyfter fram stora brister på flera områden, bland annat gällande biotopskydd, strandskydd, högexploaterad kust, hälsa och säkerhet-förorenad mark och buller, riksintresse för kommunikationer. Framförallt lyfter man frågan om Västra ringvägen har ett väsentligt samhällsintresse. Svaret, utifrån allt vi nu vet, är ett rungande nej. Att tvinga godstransporter och biltrafik att färdas 4 kilometer extra inte bara underminerar de nationella målen utan utgör även en miljöbelastning som kan ha långvariga konsekvenser för vår kommun.

Kommunen har inte presenterat något övertygande argument för varför det befintliga vägsystemet inte skulle vara tillräckligt. Är det verkligen nödvändigt att äventyra vår värdefulla jordbruksmark för denna opåkallade väganläggning? Cirka 18 hektar jordbruksmark, som borde vårda för framtida generationer, hotas av projektet. För att inte tala om produktionsstörningar och den långsiktiga påverkan av en väganläggning som kan hålla jordbruksmarken otillgänglig under byggtiden.
Miljöbalkens 3 kap 4 § sätter ribban högt, och av god anledning. Marken bör endast tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen. Denna väg, som tydligt går emot allmänhetens bästa, är långt ifrån ett sådant intresse.

Det är aldrig för sent att riva upp omoderna beslut.